Αίτηση Οριοθέτησης 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ορόσημα οροθέσια
Εξωτερική Οριοθέτηση

Αίτηση Οριοθέτησης  Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Οριοθετήσεις χωραφιών

Εξωτερική Οριοθέτηση τεμαχίου: Τα σύνορα μας χρειάζεται να μετρηθούν επίσημα για να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και για να μην μπορέσουν να αμφισβητηθούν από τον οποιοδήποτε.

Προσφέρεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να γνωρίζει τα πλήρη όρια του ακινήτου του με την εξωτερική οριοθέτηση  ή μέρους της περιμετρικής γραμμής του, κάνοντας μια απλή αίτηση από το γραφείο μας.

Στο τέλος μετά τον έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πιστοποιητικό επίσημης οριοθέτησης ακινήτου. 

 

Το τεμάχιο σας μπορεί να γίνει οριοθέτηση για τους πιο κάτω λόγους:
 

  • Για σκοπούς αξιοποίησης του

  • Για ανέγερση κατοικίας

  • Για περίφραξη

  • Για πιστοποίηση-επιβεβαίωση συνόρων

  • Για πιστοποίηση εμβαδού

  • Για Διαχωρισμό Οικοπέδων

  • Απώλεια οροσήμων